Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


«СОЬАН ВЯ САРЫМСАГДАН ЧОХСАЙЛЫ МЦАЛИЪЯ РЕСЕПТЛЯРИ» китабы

http://www.aptekafz.ru/upload/newspaper/55/Onions_garlic.jpg

 

Китаба дахилдир:

Соьан вя сарымсаг щяр кясин евиндя раст эялинян тярявяздир. Амма, чохларынын аьлына эялмир ки, садяъя йемякдя истифадя етдикляри бу тярявязлярдян ев шяраитиндя ня гядяр хястялийин мцалиъясиндя истифадя етмяк олар. Бу тярявязлярин садя цсулла щансы хястяликлярин истифадясиндя вя щансы ресептлярля щяйата кечирилмясини билмяк истяйянляря бу китабын бюйцк кюмяйи олаъаг. Бурайа сач тюкцлмяси, цз дярисиндя йаранмыш проблемлярдян тутмуш, сойугдяймя, эинеколожи, мядя-баьырсаг вя тез-тез раст эялинян бир сыра хястяликляр дахилдир.

 


Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris