Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


"ГЫРЫШЛАРЫ НЕЪЯ ЙОХ ЕТМЯЛИ?" китабы

(сящ: 100, Гий: 3,9 м)

 


 

Цздя вя бядяндя йаранан гырышлар йашланмаьын эюстяриъисидир. Бу китаб йашланмаьа гаршы мцбаризя апаранлар, даим эянъ, тяравятли вя эюзял галмаг истяйянляр цчцндцр.

Китаба дахилдир: 

Цздя, эюз ятрафында, яллярдя гырышларын ямяля эялмясини эеъикдирмяк цчцн хцсуси гуллуг програмлары

Гырышларын йаранма сябябляри вя гаршысыны алмаг йоллары

Мимики гырышлар

Артыг ямяля эялмиш гырышлардан азад олмаг цчцн цзя вя бядяня мцалиъяви гуллуг проседурлары

Ъаванлашдырыъы пластик цз ямялиййатлары

Эюз ятрафы гырышлар цчцн ботокс вя с.

Гырышларын гаршысыны алан бцтцн сирляр йалныз бу китабда!

 

 


Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris