Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


«БЯДЯНЯ ГУЛЛУГ ГАЙДАЛАРЫ»


 

 

Бу китаб цз дяриси иля йанашы, бядянинин дя эюзяллийини дцшцнян ханымлар цчцндцр.

 

Китаба дахилдир:

Щамиляликдян сонра дюшлярдя, гарында вя будларда йаранан чатлара гаршы мцбаризя

Селлцлитдян гуртулмаьын вя онун гаршысыны алмаьын йоллары

Бядян тцклянмяси вя ондан азад олмаг цсуллары

Айаглары ейбяъяр эюстярян дамарлардан гуртулмаьын тибби цсуллары (варикоз эенишлянмя)

Хцсуси дямлямялярля ев шяраитиндя бядяни эюзялляшдирмяйин сирляри (ванна гябулу)

Дяринин щамарлыьыны вя еластиклийини сахлайан спа програмлары

Термал ванналар, мцхтялиф масаж нювляри

Гамятин эюзял эюрцнмяси цчцн ня етмяли?

Пластик ямялиййатлар, дюшляря гуллуг вя с...

Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris