Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


"Эюзял цз дярисинин сирляри”  китабы

(Сящ. 200: Гий: 4,8 м)

Тяравятли вя парлаг цзя сащиб олмагла даим эюзял вя эянъ эюрцнмяк истяйян ханымлар цчцн щазырланмыш бу китаба дахилдир:

Цз дярисиня эцндялик гуллуг гайдалары

Йаьлы вя гуру дярийя хцсуси гуллуг програмлары, дяринин нямляндирилмяси

Сызанаг, лякя, ъивзя, гара нюгтяляр, учуг, зийил вя диэяр дяри проблемляринин мцалиъя йоллары

Додаглары тяравятли сахламаг, эюзляри ъанландырмаг цчцн ня етмяли?

Цзя гуллуг проседурлары вя ъаванлашдырыъы естетик ямялиййатлар щагда щяр шей!

Эюз ятрафы дярийя хцсуси гуллуг, цздя йаранмыш гырышлара гаршы мцбаризя усуллары

Гидаландырыъы вя мцалиъяви цз маскалары

Дяринин дахилдян ъаванлашдырылмасы вя эюзяллик пящризляри

Дярини даим тяравятдя сахламаг цчцн цз эимнастикасы

Дярини ев шяратиндя тямизлямя цсуллары

Кремлярдян дцзэцн истифадя

Эюзяллик вя тибб мяркязляриндя тягдим олунан цзя гуллуг проседурлары (кимйяви пилинг, гырышларын цтцлянмяси, парафинотерапийа, мезотерапийа, цзцн лифтинги вя нямляндирилмяси, пигмент лякяляринин шлифовкасы, радиолифтинг вя с.)

Цзя аид естетик ямялиййатлар (цзцн дартылмасы, бlefaroplastika - gюz qapaqlarыnыn plastikasы, бурун ямялиййаты вя с.).

Цздя йаранан мимики гырышлара гаршы мцбаризя цсуллары

Косметиканын дцзэцн силинмяси

БУ КИТАБ ДАИМ ЭЯНЪ ВЯ ЭЮЗЯЛ ЭЮРЦНМЯК ИСТЯЙЯНЛЯР ЦЧЦНДЦР...

 


Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris