Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


«ЯЛЛЯРЯ ГУЛЛУГ ВЯ МАНИКЦР» китабы


 

Китаба дахилдир:

Бу китабчайа ися, адындан эюрцндцйц кими ял дярисинин еластик, йумшаг вя вахтындан яввял гырышмамасы цчцн хцсуси гуллуг програмлары, дырнагларын гырылмамасына гаршы маска вя мялщямлярейни заманда маникур вя педикцр гайдалары юзцня йер алаъаг.

Яllяriniz daim soyuq vя nяmlidirsя

Ялляринизин дяриси гуруйур, габыг верир вя чатлайырса…

Зяиф вя тез-тез сынан дырнаглары неъя мющкямляндирмяли?

Дирсякдя чатларын, ялдяки лякялярин гаршысыны неъя алмалы? 

Ял дярисинин гоъалмасыны сцрятляндирян сябябляр

Чатламыш дабанлар вя айаглара гуллуг

Ял, айаг вя дırnaqlar цчцн мцалиъяви маска вя мялщямляр

Маникур вя педикцр гайдалары

Тяравятини итирмиш ялляр йашланмаьы даща чох бялли едир


Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris