Saytin menyusu
Giris formasi
   REKLAM
 


«ОРГАНИЗМИН ТЯМИЗЛЯНМЯСИ» китабы
(Сящ: 200,  Гий: 3,9 м)


 

Саьламлыьын Ы шярти организмин тямизлийидир. Хястяликляр тямиз олмайан организмдян гайнагланыр. Истянилян мцалиъянин тясирли олмасы цчцн дя биринъи дахили органлар туллантылардан  тямизлянмялидир. Саьламлыьыны дцшцнян щяр кяся чох гиймятли олаъаг бу китаба дахилдир:

 

Организмин шлаклардан, зящярлярдян, дузлардан, дашлардан тямизлянмяси

Гараъийяр вя юд кисясинин ев шяраитиндя асан вя еффектли тямизлянмя цсуллары

Бюйрякдя дашлары неъя яритмяк олар?

Ганын тямизлянмяси (тябии вя тибби цсулларла)

Ойнаглардакы дуз чюкцнтцляинин йох олмасы

Ган дамарларынын киряъдян тямизлянмяси

Баьырсагларын шлакларындан тямизлянмяси (тябии вя тибби цсулларла)

Norman Yoker usulu ile bedenin zeherlerden temizlenmesi

Организми ъаванлашдыран --- цсулу

Бядяндян микроплары неъя тямизлямяк олар? (Вирус инфексийаларын тябии вя тибби цсулларла тямизлянмя гайдалары)

Бцтцн дахили олранлары зядяляйян гурд вя паразитляря гаршы мцаиъя цсуллары

Организми токсинлярдян тямизляйян ян садя цсул щансыдыр?

Минлярля инсана шяфа верян мюъцзяли Ниши системи

  

Бу китаб саьламлыьыны дцшцнянляр цчцндцр!


Maraqli Saytlar
 • Xezer Klinikasi
 • Kitab.ws
 • Kitaklubu.org
 • Tibb portali Med.az
 • Uzmantv.com
 • Web-saytlarin yaradilmasi (250 AZN)
 • Pulsuz domen ve Hosting
 • Skaf-Kupelerin sifarisi
 • Poeziya alemi
 • 15 Deqiqeye Babasilin mualicesi
 • Super site BULUD.WS
 • Axtaris